15. 12. 2011.

Saradnja NVO-a i vladinog sektora kao osnova za uspostavljanje mreže Natura 2000 u Crnoj Gori


Nakon tri godine - dvije godine realizacije projekta „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" i tri godine realizacije projekta „Jačanje kapaciteta javnog i civilnog sektora u Crnoj Gori i Srbiji za usvajanje propisa EU u oblasti zaštite prirode” - sretni smo što vidimo da se stvari vezano za zaštitu prirode u Crnoj Gori pomjeraju u pozitivnom pravcu, iako je to veoma sporo. Obzirom na promjene koje su se dešavale proteklih godina u Ministarstvu odgovornom za zaštitu životne sredine (3 Ministarstva u 2 godine projekta) i hronično malog broja ljudi u sektorima zaštite prirode, uspješno je završeno istraživanje literaturnih podataka o vrstama i staništima u Crnoj Gori, urađena je referentna lista za vrste i staništa za Natura 2000 (u skladu s Direktivom o staništima) i pripremljen nacrt Kataloga za staništa u Crnoj Gori, te zaposlen mladi tim stručnjaka ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma koji će do kraja projekta raditi na ispunjavanju baze podataka s podacima sa terena i mapiranju podataka za Natura 2000.

NVO mreža Natura 2000 Info Centar vrlo je aktivna
S druge strane imali smo aktivne ekološke NVO, koje su tokom perioda realizacije oba projekta pokazali interesovanje i posvećenost da ojačaju sopstvene kapacitete za učešće i preuzimanje aktivne uloge u pripremi buduće nacionalne ekološke mreže Natura 2000 u Crnoj Gori. Danas imamo mrežu nevladinih organizacija pod imenom Natura 2000 Info Centar, koja broji 35 organizacija obučenih za promociju, komunikaciju, lobiranje i kampanje. Ta mreža može obezbijediti kanale komunikacije sa relevantnim tijelima za očuvanje biodiverziteta u Evropskoj komisiji u Briselu, stručnim međunarodnim nevladinim organizacijama u regionu, te pomoći u organizaciji tematskih aktivnosti za jačanje kapaciteta ili sastanaka za saradnju i umrežavanje različitih sektora (ekologija, šume, vode, poljoprivreda, saobraćaj, turizam i sl.)  posebno za područja visoke vrijednosti za prirodu koja su potencijalno ''konfliktna'' sa različitim razvojnim pristupima.

Iako je još uvijek prerano razgovarati o područjima Natura 2000, preliminarna slika onoga što imamo u Crnoj Gori sada postoji, dok od crnogorskih stručnjaka zavisi kvalitet i detaljna obrada informacija. Crna Gora prepoznaje da je neophodno početi sa pripremama za uspostavljanje ekološke mreže, ali još uvijek postoji objektivna nespremnost državnih institucija za zaštitu prirode da iznesu ovaj zadatak. U tom smislu je potrebno značajno veće razumijevanje EU procesa, priprema tehničkih osnova, kao i spremnost i motivacija dijela akademske zajednice i svih sektora, da učestvuje u ovim veoma značajnim  aktivnostima, te uključivanje šire društvene zajednice.

Nataša Kovačević, Green Home

1 komentar: