19. 04. 2011.

Seminar o Emerald mreži za zemlje zapadnog Balkana

U organizaciji Vijeća Europe i Europske agencije za okoliš (EEA) u Parizu je krajem siječnja 2011. održan pripremni Emerald biogeografski seminar za šest zemalja zapadnog Balkana. Cilj pripremnog seminara bio je upoznavanje zemalja zapadnog Balkana sa procesom evaluacije Emerald mreže područja za zaštitu staništa i vrsta navedenih u rezolucijama 4 i 6 Bernske konvencije koja će biti provedena na Biogeografskom seminaru u listopadu 2011. godine.

Organizacijom pripremnog seminara omogućeno je da se kroz simulaciju evaluacijskog procesa zemlje upoznaju sa nedostatcima u provedbi projekta i identificiraju mjere potrebne za njihovo otklanjanje.

Sastankom je predsjedavao gospodin Jan Plesnik, predsjedavajući stalnog odbora Bernske konvencije. Pored službenih predstavnika Bernske konvencije, Vijeća Europe i Europske agencije za okoliš, sastanku su prisustvovala po tri predstavnika svake od šest zemalja zapadnog Balkana uključene u projekat (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma, stručni predstavnik Emerald tima i predstavnik nevladinog sektora).

Naglašen je značaj narednog perioda za proces uspostave Emerald mreže na zapadnom Balkanu koji obavezuje zemlje da u periodu do biogeografskog seminara u listopadu pripreme i dostave sve neophodne podatke.

Predstavnici centra za biološku raznolikost (ETC/BD) govorili su o organizaciji seminara, procesu biogeografske procjene predloženih područja za ugrožene vrste i staništa kao i sličnostima ovog procesa i Nature 2000.

Evaluacija koja će biti provedena na Biogeografskom seminaru predstavlja procjenu na biogeografskoj razini koliko su pojedine zemlje izborom područja koja će biti uključena u mrežu omogućile adekvatnu zaštitu staništa i vrsta iz rezolucija 4 i 6 Bernske konvencije.

Mark Roekaerts, konsultant Vijeća Europe dao je pregled trenutnog stanja projekta uspostave Emerald mreže u zemljama zapadnog Balkana, nakon čega su održane prezentacije predstavnika šest zemalja zapadnog Balkana o provedbi uspostave Emerald mreže u njihovim zemljama.
Prezentirana je i odluka Bernske konvencije prema kojoj će se za klasifikaciju staništa u budućnosti koristiti EUNIS klasifikacije staništa i prema kojoj je potrebno da sve zemlje prilagode postojeće liste staništa i bazu podataka.

U okviru prezentacije delegacija zemalja sudionika u projektu, održane su prezentacije o provedenom projektu, trenutnoj situaciji i problemima uspostave Emerald mreže u svakoj od država. Prezentacije su dostupne na web stranici: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/News/Prepa_BiogeoSeminar_2011/Biogeographical_Seminar_en.asp

Drugi dan Seminara bio je namijenjen simulaciji Biogeografskog seminara na primjeru odabranih staništa (11.3 Sea-grass meadows, 13.2 Estuaries, Eutrophic humid grasslands i 41.1 Beech forests) i vrsta (Alcedo atthis, Aythya nyroca, Ursus arctos, Tursiops trunctatus, Euphydryas aurinia i Hucho hucho).

Na osnovu izvedene procjene za odabrane vrste i staništa identificirani su nedostatci u dosadašnjoj provedbi uspostave Emerald mreže na prostoru zemalja zapadnog Balkana. Osnovni problem u većini zemalja je nedovoljna površina područja za uključenje u Emerald mrežu kao i nedovoljan broj područja za većinu staništa i vrsta, te je potrebno u narednom odabrati dodatna područja i/ili proširiti postojeća.

U zaključku Seminara navedeno je da će svakoj zemlji biti dostavljena individualna izvješća sa analizom trenutnog stanja i smjernicama za nastavak rada.

Na kraju je predstavljena lista aktivnosti i rokovi za njihovo ispunjenje u cilju ispunjavanja uvijeta do službene evaluacije Emerald mreže u listopadu 2011. godine.

Rokovi za provedbu aktivnosti i dostavu podataka:

• februar 2011. Odabrati osobu koja će biti zadužena za komunikaciju i slanje podataka za Centralni arhiv podataka Evropske agencije za okoliš (EEA Central Data Repository) i ime proslijediti Mark Roekaertsu.

• mart 2011. Dostaviti novu verziju baze podataka- postaviti u CDR

• maj 2011. Dostaviti novu dopunjenu verziju baze podataka- postaviti u CDR

• august 2011. Dostaviti finalnu verziju svih podataka na osnovu kojih će se evaluirati Emerald mreža.

Na kraju Seminara predstavnici Bernske konvencije i Europske agencije za okoliš pozitivno su ocijenili do sada urađeni posao na uspostavi Emerald mreže u svim zemljama zapadnog Balkana, ali je naglašeno i da je još puno posla potrebno uraditi do Biogeografskog seminara i da su rokovi za taj posao veoma kratki.


Semra Fejzibegović, WWF

Nema komentara:

Objavi komentar