19. 04. 2011.

Član 6(2) Direktive o staništima

U seriji kratkih uvoda o Članu 6, ovog puta smo usmereni na stav 2 ovog člana.

Tekst člana 6(2) glasi: ''Zemlje članice bi trebalo da preduzmu odgovarajuće korake kako bi, u posebnim područjima za očuvanje staništa i vrsta[i], izbegle pogoršanje stanja prirodnih staništa i staništa vrsta, kao i poremećaje vrsta za koje su područja nominovana, ukoliko se proceni da bi poremećaj mogao da bude značajan u odnosu na ispunjenje ciljeva direktive''.

Kao polazna tačka ovog člana navodi se načelo prevencije: ''Zemlje članice bi trebalo da preduzmu odgovarajuće korake kako bi izbegle pogoršanje stanja... kao i poremećaje …''.

Ove preventivne mere prevazilaze jednostavne mere upravljanja obuhvaćene Članom 6(1), koje su potrebne da bi se osigurala zaštita. Reči ''izbegle'' i ''mogao da bude značajan'' naglašavaju da je mere potrebno preduzeti pre nego što se nešto desi. Nije prihvatljivo da se čeka da dođe do pogoršanja stanja ili poremećaja, pa da se tek onda preduzimaju mere.

Član 6(2) se uvek primenjuje na posebna područja za očuvanje staništa i vrsta. Može da se odnosi na aktivnosti ili događaje koji su se desili u prošlosti, dešavaju se u sadašnjosti ili će se desiti u budućnosti. Na primer, u slučaju toksičnih supstanci koje utiču na močvarna staništa prema ovom članu bi trebalo preduzeti sve preventivne mere kako bi se izbeglo prosipanje, čak i ako je mesto prosipanja daleko od močvare.

Ukoliko neka postojeća aktivnost u posebnom području za očuvanje staništa i vrsta uzrokuje pogoršanje stanja prirodnih staništa ili poremećaj vrsta za koje je područje nominovano, ono mora biti obuhvaćeno potrebnim merama zaštite predviđenim u članu 6(1). To može zahtevati, ukoliko je adekvatno za tu situaciju, da se negativni uticaj zaustavi prekidanjem aktivnosti ili preduzimanjem mera ublažavanja. Takođe, finansijska nadoknada može biti uključena.

Na koji način se ocenjuju poremećaj i pogoršanje stanja? Poremećaji i pogoršanje stanja se procenjuju u odnosu na indikatore stanja očuvanosti vrsta i staništa koje se razmatraju.

Na nivou područja, održavanje povoljnog stanja očuvanja mora biti procenjeno u odnosu na početne uslove date u standardnom Natura 2000 obrascu za podatke, kada je to područje bilo predloženo, u skladu sa doprinosom područja ekološkoj koherentnosti mreže. Ovaj koncept bi trebalo tumačiti na dinamičan način, u skladu sa evolucijom stanja očuvanosti staništa ili vrsta.

Obim primene ovog člana je mnogo širi nego obim primene člana 6(3) i (4) koji se odnose na planove i projekte za koje je potrebna dozvola. Član 6(2) se odnosi i na aktivnosti za koje nije neophodno pribaviti prethodnu dozvolu, na primer ribolov ili poljoprivreda.

Više informacija o Članu 6(2) nalazi se na sajtu Evropske komisije, Generalnog direktorata za životnu sredinu.

Milka Gvozdenović, Mladi istraživači Srbije[i] SAC-na ovaj način definisana u izmenama i dopunama zakona o Zaštiti prirode Srbije

Nema komentara:

Objavi komentar