09. 09. 2010.

Natura 2000 u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina, zemlja kojoj je želja pristupanje Europskoj uniji, bogata je biodiverzitetom. Kada je o zaštiti prirode riječ, glavni je cilj osiguranje održivog razvoja uz istovremenu zaštitu biodiverziteta u regiji. WWF Mediteranski program pruža podršku BiH u implementaciji legislative Europske unije koja se odnosi na zaštitu prirode (Direktiva o staništima i zaštiti flore i faune, Direktiva o pticama i Okvirna Direktiva o vodama), ali također i u jačanju kapaciteta, demonstraciji rješenja i uspostavljanju partnerstva za očuvanje prirode.
U 2007. godini, WWF je započeo ambiciozan projekat za podršku implementaciji evropske ekološke mreže Natura 2000 u BiH, koji još uvijek traje i odvija se u fazama. Uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Norveške, WWF-ov projekat “Evropsko srce života” ima za cilj da poboljša sistem zaštite prirode u Bosni i Hercegovini korištenjem standarda EU, tačnije mreže Natura 2000.
Projekat se zasniva na pozitivnoj saradnji sa relevatnim organima vlasti odgovornim za zaštitu biodiverziteta. Projekat ima za cilj pružanje podrške vladinim institucijama u procesu pripreme BiH za nominovanje područja u BiH za Natura 2000 mrežu, uključujući jačanje kapaciteta za identifikaciju staništa i vrsti koje postoje u BiH, a koje su zaštićene legislativom EU, popunjavanje standardnih obrazaca za definirana pilot područja, sakupljanje relevantnih srodnih informacija, identifikacija pravnih i administrativnih nedostataka i potreba, i određivanje mehanizama za prijenos iskustava vezanih za proces prilagođavanja standardima EU za zaštitu prirode regionalno.
U okviru ovog projekta izvršena je priprema baze podataka u GIS-u sa podacima o svim Aneks I i II staništima i vrstama Direktive o staništima EU, a koja su prisutna u BiH, na osnovu podataka iz literature, te terenska verifikacija u okviru terenskih istraživanja, te identifikacija vrsta i staništa u BiH koje je potrebno dodati na listu staništa i vrsta koje su od značaja za Zajednicu;
Također je izvršeno jačanje kapaciteta relevantnih ministarstava i predstavnika zaštićenih područja za prikupljanje finansijskih sredstava, te o načinu upravljanja Natura 2000 područjima putem studijskih posjeta Natura 2000 područjima u okviru država članica EU.
Semra Fejzibegović

Nema komentara:

Objavi komentar