14. 12. 2010.

Zakon, Strategija, Uredba – postoji li učešće javnosti u donošenju odluka vezanih za zaštitu prirode Srbije?!

U poslednja tri meseca članice mreže Natura 2000 Resursni centar Srbije iskusile su šta znači lobirati za promene zakona, kako je zanimljivo strateški planirati očuvanje biodiverziteta i na koji način moramo da učestvujemo u brojnim procesima koji se dešavaju u Srbiji, a povezani su sa zaštitom prirode.

Intenzivan rad krenuo je u septembru, nakon uviđanja da je nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode najblaže rečeno neadekvatan! Zajednički stav članova Mreže bio je da takav način pripreme izmena i dopuna zakona, kao i neuvažavanje mišljenja stručnih institucija i organizacija, ne vodi na dobro. Suštinski problem sa Predlogom izmena zakona predstavljao je član.13 koji se odnosi na zaštićena prirodna dobra i koji ovim izmenama postaje “akt usmeren ka zadovoljavanju megalomanskih potreba biznis-sektora na (inače neprihvatljivo malom) delu teritorije Srbije na kome se nalaze najočuvanije prirodne vrednosti i koji uživa zakonsku zaštitu” kao i član 4 i član 55 koji se odnose na transponovanje Direktive o staništima i Direktive o pticama u Zakon.

Kako je Vlada Republika Srbije, u trenutku naše reakcije, već usvojila Nacrt zakona (koji potom postaje Predlog), jedina institucija kojoj smo mogli da se obratimo je Skupština Republike Srbije - Odbor za zaštitu životne sredine. Poslali smo dopis Odboru sa našim predlogom izmena i dopuna.
Nakon toga, obavljeno je mnogo telefonskih razgovora i sastanaka, uključujući i jedan u Skupštini Srbije.
Rezultat: Ministar Dulić je za skupštinskom govornicom obrazlagao u "načelnom pretresu-raspravi" potrebe i razloge za donošenje predloženog seta zakona, između ostalih i Predloga zakona o imenama i dopunama Zakona o zaštiti priode. Tom prilikom, Ministar je rekao "da predlaže da se ovaj Zakon vrati Odboru za životnu sredinu Skupštine Srbije ne bi li se našao kompromis između člana 13. Predloga i člana 35. važeceg zakona".
A potom je sve sređeno na tradicionalan način: seli tamo neki ljudi i dogovorili se! Na sajtu Ministarstva životne sredine pojavila se nova verzija Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, koja se razlikuje od one koju je Skupština Srbije usvojila 23. novembra 2010. godine.
Kompromis je donekle postignut, ali generalno nezadovoljstvo procesom i načinom (ne)uključivanja javnosti ostaje.

U međuvremenu su nevladine organizacije dobile poziv da pošalju svoje komentare na nacrt Strategije za biološku raznovrsnost Srbije. Komentari članova mreže su objedinjeni i poslati Ministratstvu. Na žalost, većina sugestija nevladinih organizacija nije uzeta u obzir. Bez obzira na to, nadamo da smo imali veliki uticaj na donosioce odluka!

Potom smo, opet organizovano, uputili sugestije za unapređivanje Uredbe o ekološkim mrežama. Usledila je srdačna zahvalnost za učešće u komentarisanju i slanju sugestija na ovaj dokument od strane Ministrstva. Konačnu verziju Uredbe čekamo.

Nije lako, ni najmanje, učestvovati u procesu donošenja odluka. Iako mlada, mreža Natura 2000 Resursni centar Srbije je pokazala da ima dovoljno znanja, volje i motivacije da bude učesnik ovih važnih procesa. Takođe, kao što je rečeno na početku teksta, naučili smo kako ‘’moramo’’. Jer to kako bi trebalo, šta je najbolje za sve i kako se to radi u drugim društvenim okruženjima, ne može da se primeni, na žalost, u Srbiji.

Milka Gvozdenović,
Mladi istraživači Srbije

Nema komentara:

Objavi komentar