14. 12. 2010.

Javnost Srbije se priprema za učešće u zaštiti voda


Čak 80 predstavnika relevantnih organizacija iz oblasti voda učestvovalo je na sastancima u Beogradu i Novom Sadu u okviru projekta „Priprema javnosti u Srbiji za učešće na zaštiti voda“. Sagledane su aktivnosti na polju zaštite voda u Srbiji i inicirano je povezivanje aktera u ovoj oblasti, sa posebnim fokusom na dijalog između civilnog društva, državnih institucija i privatnog sektora, bitan za proces evropskih integracija.
Cilj ovog projekta je jačanje saradnje svih zainteresovanih strana i razvoj kapaciteta NVO u Srbiji koje se bave zaštitom životne sredine. Želja nam je da se NVO aktivno uključe u praćenje donošenja i primene zakonodavstva EU iz oblasti voda u Srbiji, sa posebnim akcentom na Okvirnu direktivu o vodama. Okvirna direktiva o vodama EU (Water Framework Directive EU WFD – 200/60/EC) je najviši i najsveobuhvatniji zakonski instrument Evropske unije (EU) u oblasti voda, a njen cilj je postizanja najmanje “dobrog statusa” do 2015. godine. Učešće javnosti u sprovođenju i praćenju sprovođenja Okvirne direktive o vodama podrazumeva da se javnosti, zainteresovanim stranama i nevladinim organizacijama omogući da se uključe u pripremu integralnih planova upravljanja rečnim slivovima. Učešće javnosti ostvaruje se putem konsultacionih mehanizama, koje državni organi koriste kako bi, koristeći znanja i iskustva građana, pronašli najbolja rešenja za dati problem.

Projekat realizuju Mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa Inženjerima životne sredine i WWF Dunavsko-Karpatskim programom i u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda, Pokrajinskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Stalnom konferencijom gradova i opština u Srbiji.

Krajem novembra održan je i trening za predstavnika 10 NVO u Valjevu. Trening je bio intenzivan, i sa učesnicima su pet dana radili iskusni treneri iz oblasti voda: Esther Koopmanschap (Wageningen UR), Irma Popović Dujmović (Zelena akcija) i Duška Dimović (WWF DCP). Prezentacije, kao i aktivne diskusije učesnicima su omogućili predavači: Dragana Milovanović (Republicka direkcija za vode), Miodrag Milovanović (Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi”), Nataša Milić (JVP “Srbijavode”), Irene Lucius i Camelia Ionescu (WWF DCP), Momir Paunović (Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”) i Milica Stefanović (The Coca Cola Company).

Duška Dimović
WWF Dunavsko-karpatski program

Nema komentara:

Objavi komentar