15. 12. 2010.

Radionice Tvining projekta o mreži Natura 2000


U okviru Tvining projekta „Jačanje administrativnih kapaciteta za zaštićena područja u Srbiji (NATURA 2000)“ tokom novembra su održane tri radionice o mreži NATURA 2000 za predstavnike relevatnih sektora.

Sektorske radionice su deo trening programa za izgradnju kapaciteta za pripremu mreže NATURA 2000 koji je izrađen u okviru Tvining projekta, a obuhvata radionice, seminare i studijske posete. Tokom trajanja projekta predviđeno je održavanje pet sektorskih radionica s ciljem informisanja ključnih zainteresovanih strana o konceptu NATURA 2000, kao i radi njihovog uključivanja u sam proces pripeme mreže NATURA 2000 u Srbiji.

Dve su radionice – za sektor zaštite prirode i za predstavnike sektora šumarstva– održane u Palati Srbije u Beogradu, dok je radionica za zainteresovane strane iz sektora poljoprivrede održana u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode Vojvodiine u Novom Sadu.

Mreža NATURA 2000 i odnos sa relevantnim sektorima kao tema radionica se pokazala voema interesantnom za svaki od pomenutih sektora, sudeći po velikom odzivu za učešće. U radionicama su učestvovali predstavnici svih relevantnih institucija iz pomenutih sektora, od Ministarstava, preko zavoda, instituta, fakulteta, do nevladinih organizacija.

Radna atmosfera na održanim sektorskim radionicama je bila pozitivna i konstruktivna, prikupljeno je više od 50 pitanja o NATURA 2000, od opštih pitanja do specifičnih, vezanih za date sektore. Na jedan deo pitanja, eksperti sa Tvining projekta su dali odgovore na licu mesta, dok će ostatak pitanja biti deo odeljka ’Pitanja i odgovori’ na veb-stranici Tvining projekta. Takođe, više od 100 komentara i predloga u vezi sa mogućnostima, prednostima, izazovima, ograničenjima, te sugestijama za buduću međusektorsku saradnju, su rezultati interaktivnog rada u grupama. Na osnovu rezultata evaluacije radionica, opšte mišljenje učesnika o radinicama je krajnje pozitvno.

Sledeće dve sektorske radionice, za predstavnike sektora infrastrukture, prostornog planiranja, energetike, vodoprivrede, turizma, te lovstva i ribarstva će biti održane u februaru 2011. godine.

Organizatori radionica su Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja i tim Tvining projekta „Jačanje administrativnih kapaciteta za zaštićena područja u Srbiji (NATURA 2000)“. Cilj Tvining projekta je razvoj sistema za zaštitu prirode u Republici Srbiji u skladu sa pravnim tekovinama Evropske Unije.

Katarina Vukšić,
Tvining projekat

Nema komentara:

Objavi komentar