15. 07. 2010.

Uloga nevladinih organizacija u Natura 2000

Bilo je prijeko potrebno izgraditi autocestu koja bi spajala Varšavu s baltičkim zemljama i poljske su vlasti, bez previše studija procjena utjecaja na okoliš, autocestu Via Baltica odlučile usmjeriti preko grada Bialystoka kroz močvare Biebrza i prašumu Augustow. Kako se radilo o potencijalnim područjima Natura 2000, poljski su NVO-i zajedno s organizacijama WWF, BirdLife i Greenpeace predložili alternativnu trasu, no vlada se oglušila. I prije negoli je procjena bila dovršena, sve su dozvole za gradnju bile u rukama cestovnih agencija. Međutim, 2004. godine, kada se Poljska pridružila Europskoj uniji (EU), dovršene su procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, koje su prema mišljenju NVO-a bile nezadovoljavajuće. NVO su slučaj proslijedile Europskoj komisiji, koja je dvije godine kasnije žalbu ocijenila opravdanom te Poljsku pozvala da ispuni EU-ove pravne zahtjeve i zaustavi zahvate. Cijeli je slučaj doveo do demonstracija javnosti, jer se vlada i nakon EU-ova upozorenja oglušila. Slučaj je dovršen 2007. godine, kada je Europska komisija dovela Poljsku pred Europski sud pravde, čime je obustavljena gradnja u ekološki spornim područjima.
Kroz slučaj Via Baltice u Poljskoj najbolje se može vidjeti koliko je važna uloga nevladinih organizacija u ekološkoj mreži Natura 2000. Nevladine organizacije imaju ključnu ulogu u prikupljanju znanstvenih podataka i njihovu iznošenju mjerodavnim institucijama, potencijalno na nacionalnoj razini (npr. institucijama kao što je Zavod za zaštitu prirode, Ministarstvo životne sredine) i prije svega na razini EU-a (Europska komisija i Europski centar za biodiverzitet ETC/BD). Stoga je poželjno da NVO, istodobno s nacionalnim institucijama, slažu svoju listu područja Natura 2000, takozvani „shadow list“, jer tim se alternativnim popisom područja naposljetku može pridonijeti uključivanju onih područja koja su izostavljena u prijedlogu koji je Europskoj komisiji predložila vlada. NVO-i imaju pravo i izvršiti evaluaciju nacionalne liste predloženih područja od značaja za Zajednicu i komentirati je.
Kada neka država postane članicom EU-a, NVO imaju pravo sudjelovati na bio-geografskim seminarima. Riječ je o seminarima koji se organiziraju posebno za svaku bio-geografsku regiju kada zemlja članica preda svoj prijedlog područja za uključivanje u Natura 2000. Na tim se seminarima, kojima predsjeda Uprava za okoliš Europske komisije (DG Environment) raspravlja o znanstvenoj procjeni prijedloga. Znanstveno vrednovanje prijedloga obavlja Europski centar za prirodu (European Topic Centre – ETC). Tu se provjeravaju referentne liste, pa tako i „shadow list“ može odigrati ključnu ulogu. Stoga je veoma važno da u cijelom procesu određivanja Natura 2000 područja NVO budu prisutni i složni. Crna Gora i Srbija imaju sreće što imaju svoje Mreže NVO-a zbog kojih bi sudjelovanje u cijelom procesu određivanja područja trebalo biti jednostavnije.
Da ne ispadne da je uloga NVO-a isključivo u kontroliranju onoga što priprema vlada te mogućem podizanju tužbi, valja naglasiti da NVO može pružiti potporu vladi u pripremi područja kao i kasnije u provedbi Natura 2000. Primjerice, u zemljama koje su se 2004. pridružile EU-u, NVO su pomagale vlastima u prikupljanju podataka i njihovoj analizi, čime su ubrzale cijeli proces i vladi pojednostavnile posao. Neke pak NVO, koje redovito izlaze na teren, već i imaju mnogo podataka koji bi instituciji koja provodi pripremu za određivanje područja Natura 2000 mogli pomoći.
Kako je komunikacija općenito važna komponenta u Natura 2000, to se tiče i NVO-a. Uključivanje javnosti neophodno je, a NVO raznim kampanjama za podizanje javne svijesti može pomoći pri informiranju glavnih dionika ali i javnosti općenito. Potrebno je voditi računa i o dobro organiziranom lobiranju za bolje usuglašavanje zakonodavstva sa EU standardima. Utoliko je važno da predstavnici NVO vrlo dobro poznaju EU Acquis kako bi im lobiranje bilo olakšano.
Još jedna uloga koju imaju NVO u Natura 2000 jest pomoć u prikupljanju financijske pomoći za provedbu Natura 2000. EU-ovi programi financiranja dobar su način za podupiranje održiva razvoja i očuvanja prirode, a NVO može pomoći nacionalnim vlastima u pripremi programa financiranja aktivnim sudjelovanjem u postupku izrade programa.
Petra Boić Petrač

Više informacija o postupku Europske komisije za povredu prava kao i o drugim mogućim alatima koji stoje na raspolaganju NVO-u možete pronaći na web-stranici http://www.bankwatch.org/guide/complaint_mechanisms/
Više o ulozi NVO u procesu Natura 2000 na http://mis.org.rs/index.php/sr/natura-2000

Nema komentara:

Objavi komentar