13. 07. 2012.

Rezultati projekta važni su za pregovore za članstvo Crne Gore u EU

Nataša Kovačević, NVO Green Home
O svom viđenju važnosti projekta Natura 2000 u Srbiji i u Crnoj Gori piše Nataša Kovačević, koordinator programa za obrazovanje i razvoj kapaciteta u NVO Green Home

Projekat "Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori za primjenu EU propisa za zaštitu prirode" započet je u pravo vrijeme, okupljajući ključne aktere u Crnoj Gori kada je riječ o prvim koracima za uspostavljanje Natura 2000 nacionalne ekološke mreže. Pristupanjem sa različitih strana uspjeli smo ostvariti ravnomjerno upoznavanje crnogorskog društva o značaju i obavezama u uspostavljanju mreže Natura 2000, a sa druge strane i razmijeniti iskustva sa stručnjacima iz okruženja i Evrope čiji su nam savjeti i znanja od velikog značaja.
Jednom uspostavljena baza podataka i referentna lista staništa i vrsta jedan je od najvažnijih rezultata koji će omogućiti dalju nadogradnju informacija za nominaciju područja od značaja koja će biti dio ove evropske ekološke mreže. Kroz projekat su se iskristalisali i umrežili mnogi akteri i uskoro je postalo jasno koji sektor ima koju ulogu, dok na državnim institucijama ostaje dalja operacionalizacija, finansijska izdvajanja iz budžeta i uspostavljanje radnih grupa koje će iznijeti ovaj izuzetno zahtjevan i dugotrajan proces.

Podaci o biodiverzitetu do kojih smo došli kroz rad na projektu, već sada u naučnim krugovima i konsultacijama ostvaruju svoju korisnost dok će njihov značaj biti još veći u predstojećem procesu pregovora za članstvo Crne Gore u EU a posebno kada je riječ o otvaranju poglavlja 27- životna sredina, koje se prognozira u ovoj godini.

Nataša Kovačević, NVO Green Home

Nema komentara:

Objavi komentar