12. 07. 2012.

Ministar Predrag Sekulić: Crna Gora priprema projekat uspostavljanja mreže Natura 2000

Predrag Sekulić
U sklopu projekta „Natura 2000 u Crnoj Gori i u Srbiji“ mali je tim obučen za mapiranje na terenu shodno zahtjevima EU što je veliki korak naprijed u odnosu na dotadašnji period. Takođe, formirana mreža nevladinih organizacija će nam ubuduće biti veliki saveznik na putu uspostavljanja Natura 2000 mreže, ističe ministar Sekulić

Ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore mr. Predrag Sekulić krajem maja, kada je održana zadnja radionica projekta „Natura 2000 u Srbiji i u Crnoj Gori“, susreo se s direktorkom WWF Norveške Ninom Jensen, koja je uvelike zaslužna što se taj projekat sprovodio poslednje tri godine. To nam je bio povod za razgovor s ministrom, od kojega smo saznali koji su budući koraci Crne Gore za pripremu za Natura 2000.

Koliko ste upućeni u pripreme Crne Gore za ekološku mrežu Natura 2000? Što te pripreme znače za Crnu Goru?

Crna Gora kao država kandidat za ulazak u EU je u obavezi da transponuje i implementira EU propise u oblasti zaštite prirode, prije svega Direktivu o staništima i Direktivu o pticama. Kao rezultat implementacije ovih dviju direktiva uspostaviće se funkcionalna Natura 2000 mreža značajnih područja u Crnoj Gori. Naravno, pripreme na uspostavljanju Natura 2000 mreže podrazumijevaju angažovanje svih raspoloživih stručnih i finansijskih resursa i odličnu međusektorsku koordinaciju na čemu Ministarstvo aktivno radi. Cijenim da Crna Gora, imajući u vidu bogatstvo i raznolikost, ali i stepen očuvanosti svog biodiverziteta značajno može da doprinese evropskoj biološkoj raznolikosti, jednom kada evropska ekološka mreža zaštićenh područja bude uspostavljena u našoj državi.

Projekat „Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za primjenu propisa za zaštitu prirode“, skraćeno „Natura 2000 u Crnoj Gori i u Srbiji“, pridonio je tehničkoj pripremi Crne Gore za Natura 2000. Kako će Crna Gora iskoristiti rezultate tog projekta?

Taj je projekat dao značajan doprinos u procesu uspostavljanja Natura 2000 mreže u Crnoj Gori. Ministarstvo ga je implementiralo posljednje tri godine u saradnji sa WWF-om, Zavodom za zaštitu prirode, NVO-ima Green Home i Mladi istraživači Srbije, uz veliku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Norveške, na čemu smo im veoma zahvalni.

Treća faza realizacije ovog projekta donijela je poseban napredak u pripremi Crne Gore za punopravno članstvo u EU. Rezultati su dobra osnova za dalji rad na implementaciji Direktive o staništima. Jedan mali tim obučen je za mapiranje na terenu shodno zahtjevima EU što je veliki korak naprijed u odnosu na dotadašnji period. Takođe, formirana mreža nevladinih organizacija će nam ubuduće biti veliki saveznik na putu uspostavljanja NATURA 2000 mreže. Podsjećanja radi, Ministarstvo je u oktobru 2011. godine potpisalo Memorandum o saradnji sa NVO mrežom „Natura 2000 Info centar“ u cilju jačanja saradnje na uspostavljanju ove ekološke mreže.

Koji su sljedeći koraci Crne Gore u pripremi za Natura 2000?

Važno dostignuće Natura 2000 tima tokom ovog projekta jeste činjenica da je katalog staništa dopunjen sa 16 novih stanišnih tipova, tako da će rad na samom katalogu biti jedan od izazova koji nas očekuje ubuduće. Katalog staništa je prvi korak koji nas vodi ka potpunoj implementaciji Direktive o staništima. S tim u vezi, Crna Gora je preduzela aktivnosti na pripremi predloga projekta koji će za cilj imati uspostavljanje Natura 2000 mreže značajnih područja. Rezultati WWF-ovog projekta su dobra osnova koju je potrebno dalje nadograditi da bi postigli sve ono što nam je obaveza na EU putu.

Gdje vidite suradnju Crne Gore s WWF-om?


U okviru Devete konferencije strana ugovornica Konvencije o biodiverzitetu u okviru ministarskog segmenta WWF je organizovao događaj pod nazivom ''Big win'' inicijativa na kojoj su zemlje Dinarskog luka izložile svoje prioritete i potpisale inicijativu. Shodno tome, dalju saradnju vidim kroz podršku: uspostavljanja menadžment strukture i izradi Menadžment plana za Nacionalni park „Prokletije“, implementacije prekograničnog zaštićenog prirodnog dobra koje će povezati Nacionalni park Durmitor i Nacionalni park Sutjeska; razvoju održivih indikatora za Nacionalne parkove i kao najvažnije dopunjavanju postojeće baze podataka u GIS sistemu za Natura 2000.

Jeste li zadovoljni suradnjom s drugim sektorima (šumarstvo, vodno gospodarstvo…) sa zaštitom prirode? Jeste li zadovoljni s pripremama Crne Gore za EU integracije?

Podjela nadležnosti po pitanjima životne sredine u okviru Vlade postoji, ali ne predstavlja problem u implementaciji politika. Moram istaći da Ministarstvo održivog razvoja i turizma ima izuzetnu saradnju sa svim sektorima u Vladi. Politika životne sredine povezuje aktivnosti gotovo svih Vladinih resora i integrisana je u gotovo sve sektorske politike. Iz tog razloga, saradnja i dobra komunikacija je od imperativnog značaja za realizaciju važnih strateških aktivnosti koje nas čekaju u predstojećem periodu. Podjela nadležnosti nije problem sve dok su nadležnosti i odgovornosti jasno definisane i precizno podijeljene između ministarstva, agencija i ostalih organa uprave.

Kada su pripreme Crne Gore za EU integracije u pitanju, ukazao bih na činjenicu da je Vlada Crne Gore formirala Grupe za evropske integracije po poglavljima EU acquisa kao i Komisiju za evropske integracije. Značajno pitanje, posebno u trenucima ekonomske krize, su troškovi usklađivanja sa EU propisima u oblasti životne sredine koji su relativno veliki za zemlje koje imaju manji broj stanovnika, što se odnosi i na Crnu Goru. Iz tog razloga neophodno je pripremiti Nacionalnu strategiju investiranja u životnu sredinu i Nacionalnu strategiju aproksimacije propisa u ovoj oblasti, kojima bi se mogli procijeniti stvarni troškovi usklađivanja. Te strategije će biti u skladu s nacionalnom strategijom usklađivanja zakonodavstva (aproksimacije) i imaće jasan raspored konkretnih ulaganja, posebno za najvažnija područja – za kvalitet voda i vazduha i upravljanje otpadom. Sve navedeno nosi dugoročnu korist koja će se, prije svega, odnositi na poboljšanje kvaliteta života gradjana, smanjenje troškova koji se izdvajaju za zaštitu zdravlja, troškove uništavanja šuma, poljoprivrednog zemljišta i ribljeg fonda.

Prenošenje pravne tekovine u nacionalno zakonodavstvo je prvi korak u pretpristupnom procesu, u čemu je Crna Gora prilično poodmakla, dok je implementacija zakonskih odredbi ključno pitanje koje zahtijeva pažljivo finansijsko planiranje.

U Crnoj Gori u toku je realizacija Twinning projekta “Podrška upravljanju u životnoj sredini” čiji rezultat će biti implementacioni planovi za prioritetne direktive što će biti dobra osnova za izradu strategije finansiranja.

Petra Boić Petrač, WWF Mediteranski program

Direktorica WWF Norveška Nina Jensen s ministrom Predragom Sekulićem

Nema komentara:

Objavi komentar